Strona Główna · Ostatnio dodane · Forum · FAQ · Szukaj Niedziela, Maj 03, 2015
Reklamy
Nawigacja
Strona Główna
Ostatnio dodane
Artykuły
Forum
FAQ
Linki
Szukaj
CHAT (jest 0 zobacz kto)

Dodaj ogłoszenie NOWE !!!
REGULAMIN

Kalkulator podatków, płac i składek
Kalkulator podatków i ZUS od zleceń
Kalkulator ustawowych odsetek
Kalkulator wymiaru urlopu macierzyńskiego
Kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego

Wzory pism procesowych
Oferty handlowe
Reklamacje, zamówienia, informacje
Kontrakty eksportowe i importowe
Dokumenty w pracy
Wzory pełnomocnictwa
Dokumenty w budownictwie
Formularze sądowe
Informacje w urzędach skarbowych
Pozwy sądowe
Prośby do urzędów skarbowych
Skargi w sądzie
Sprzeciwy w sądzie
Umowa sprzedaży samochodu
Umowy magazynowe i składu
Umowy spółek
Umowy zlecenia
Umowy związane z budową
Umowy związane z dzierżawą
Umowy związane z informatyką i komputerami
Umowy związane z licencjonowaniem
Umowy związane z pracą
Wnioski do urzędów skarbowych
Wzory księgowe i finansowe
Wzory umów pełnomocnictwa
Wzory umów w obrocie finansowym
Wzory umów w urzędach
Wzory umów w usługach
Wzory umowy najmu
Wzory umowy sprzedaży
Wzory umowy użyczenia
Wzory weksli
Zażalenia w sądzie


Biegły rewident
Pisanie prac naukowych
Doradztwo podatkowe
Kancelaria prawna Poznań
Prowadzenie spraw kadrowych
Reklamy
Wątki na Forum
Najnowsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Najciekawsze Tematy
Brak zawartości dla tego panelu
Ostatnie Artykuły
Brak zawartości dla tego panelu
Najnowsze Albumy
Reklamy...
Pozew o wydanie nieruchomości
Wzory pism procesowychPOZEW O WYDANIE NIERUCHOMOSCI
Wnosze o:
1) nakazanie pozwanemu (imie i nazwisko), by wydał nieruchomosc gruntowa o powierzchni
(…) połoona w …. (adres), objeta ksiega wieczysta KW nr (…) Sadu Rejonowego w (…)
stanowiaca własnosc powoda,
2) zasadzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych.
Ponadto wnosze o:
3) przeprowadzenie rozprawy take w nieobecnosci powoda.
UZASADNIENIE
(naley podac okolicznosci faktyczne i dowody na ich poparcie)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
................................
własnoreczny podpis
Załaczniki:
1) wyciag z ksiegi wieczystej,
2) odpisy pozwu i załaczników.


Zobacz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Wniosek o ustanowienie kuratora spadku
Wzory pism procesowychUZASADNIENIE
Przed Sadem Rejonowym w Katowicach toczy sie sprawa z mojego powództwa
przeciwko ................................... o zwrot odsetek z tytułu umowy poyczki (sygn. akt).
Postepowanie w tej sprawie zostało zawieszone na skutek smierci pozwanego w dniu
.................... . Spadek po ................................. nie został dotychczas objety, a spadkobiercy
nie sa znani. W zwiazku z tym zostało dokonane zabezpieczenie spadku.
W tej sytuacji zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora spadku, co umoliwi podjecie
zawieszonego postepowania w sprawie o sygn. akt ................... .
..............................................
(własnoreczny podpis)


Zobacz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wzory pism procesowychWNIOSEK O STWIERDZENIE NABYCIA SPADKU
Wnosze o stwierdzenie, e:
spadek po ............................. zmarłym(ej) dnia ................ w .........................., ostatnio
zamieszkałym w ..................................., nabyli na podstawie ustawy:
1) (imie i nazwisko spadkobiercy) w czesci ..........
2) .................................................... w czesci ..........
3) .................................................... w czesci ..........
UZASADNIENIE
Spadkodawca .............................., ostatnio zamieszkały(a) w.......................... zmarł(a) dnia
........................ w ..................................... .
Dowód: odpis skrócony aktu zgonu.
.
Dowód: skrócone odpisy aktu urodzenia wnioskodawcy ....................... i uczestników
................................. , aktu małenstwa ................................................
Spadkodawca nie pozostawił testamentu. Nie ma innych spadkobierców.
Dowód: zapewnienie wnioskodawcy.
Do spadku nie naley gospodarstwo rolne.
Dowód: zeznanie wnioskodawcy.
Wniosek zatem jest w pełni uzasadniony.
Załaczniki:
1) odpisy wniosku,
2) ...... odpisów skróconych aktów
stanu cywilnego.
......................................
Podpis wnioskodawcy


Zobacz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Wniosek o dział spadku
Wzory pism procesowychWNIOSEK O DZIAŁ SPADKU
Wnosze o:
1. Ustalenie e w skład spadku po zmarłym(ej) ................................ w dniu .....................,
wchodza:
a) nieruchomosc połoona w ....................., składajaca sie z działki nr .................
o powierzchni ........... m², zabudowana budynkiem mieszkalnym nr ……..
połoonym w …....................……. o powierzchni uytkowej ........ m2
b) samochód osobowy marki ........................, rok prod. .................. .
2. Przyznanie wymienionych w punkcie pierwszym składników majatkowych na
własnosc ..................... .
3. Zasadzenie od wnioskodawcy na rzecz uczestników postepowania .................... spłaty
w kwocie .................., płatnej do dnia ...................... .
4. Ustalenie kosztów sadowych po ustaleniu wartosci spadku.
UZASADNIENIE
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Dowód: akta Sadu Rejonowego w Czestochowie, sygn. akt ...............
Dowód: odpis z ksiegi wieczystej KW nr ....... Sadu Rejonowego w Czestochowie
..........................................
(własnoreczny podpis)
Załaczniki :
- postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku,
- odpis z ksiegi wieczystej Kw.nr ..............,
- wypis z rejestru gruntów,
- odpis wniosku.


Zobacz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Sprzeciw od nakazu zapłaty
Wzory pism procesowychSPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY WYDANEGO
W POSTEPOWANIU UPOMINAWCZYM
Od nakazu zapłaty z dnia ........................, wydanego przez Sad Rejonowy
w Czestochowie, doreczonego mi w dniu ........................, wnosze sprzeciw z wnioskiem o:
1. ...................................
2. ...................................
3. ...................................
4. dopuszczenie dowodu z .....................................
UZASADNIENIE
Powód żąda w pozwie zapłaty kwoty ………………………. za ……………….
Pozwany zaprzecza twierdzeniom pozwu ponieważ ..................……………………..………
Z tych wzgledów sprzeciw jest uzasadniony.
Załaczniki:
.......................................
(własnoreczny podpis)
Uwaga: W przypadku gdy postepowanie toczy sie w trybie uproszczonym sprzeciw winien
byc wniesiony na urzedowym formularzu SP.


Zobacz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Skarga na czynności komornika
Wzory pism procesowychSKARGA DŁUŻNIKA
na dokonane przez komornika zajęcie ruchomości oraz na zaniechanie umorzenia
postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej egzekucji
z zajętej rzeczy ruchomej
Wnoszę o:
1. Umorzenie postępowania egzekucyjnego, którego przedmiotem jest aparat
fotograficzny zajęty przez komornika Sadu Rejonowego w ............zajęty w dniu ........
w egzekucji prowadzonej na rzecz ............
2. Zaniechanie dokonania przez komornika czynności polegającej na wydaniu
postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego w części dotyczącej
egzekucji z zajętego aparatu fotograficznego.
3. Zasadzenie od wierzyciela na rzecz dłużnika kosztów postępowania według norm
przepisanych.

UZASADNIENIE
Komornik Sadu Rejonowego w ....................... dokonał w dniu .................. zajecia aparatu
fotograficznego marki ...................., na zaspokojenie wierzytelności w kwocie ...................,
objętej tytułem wykonawczym z dnia .................. (sygn. akt), pomimo mojego oświadczenia,
że aparat ten, jako przedmiot niezbędny do wykonywania mojej pracy zarobkowej (jestem
fotografem lokalnej gazety), nie podlega - zgodnie z art. 829 pkt. 4 k.p.c. - egzekucji.
W chwili obecnej pozbawiony zostałem możliwości prowadzenia działalności
zarobkowej.
Po dokonanym zajęciu wnosiłem o uchylenie i umorzenie postępowania
egzekucyjnego w części objętej dokonanym zajęciem. Komornik, jednak odmówił wydania
postanowienia o umorzeniu postępowania egzekucyjnego we wskazanym zakresie (pismo
z dnia ...................).
Załączniki:
.......................................
(własnoręczny podpis)


Zobacz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Pozew w postępowaniu nakazowym
Wzory pism procesowychPOZEW W POSTĘPOWANIU NAKAZOWYM
Wnoszę o:
1. Orzeczenie nakazem zapłaty, że pozwany ....................... obowiązany jest zapłacić na
moja rzecz kwotę ................ wraz z ustawowymi odsetkami od dnia ....................
i kosztami procesu według obowiązujących norm, w terminie dwóch tygodni od
doręczenia nakazu zapłaty.
2. Wyznaczenie rozprawy w przypadku wniesienia przez pozwanego zarzutów w tym
terminie i orzeczenie wyrokiem, że Sad utrzymuje nakaz zapłaty w mocy i zasadza od
pozwanego koszty procesu według norm przepisanych.
3. Przeprowadzenie rozprawy w przypadku mojej nieobecności.
UZASADNIENIE
Jestem posiadaczem weksla wystawionego przez ............................ w dniu .................,
na mocy którego Jan Kowalski zobowiązał się wypłacić mi kwotę w wysokości ...................
do dnia ....................... . Pomimo upływu wymaganego terminu pozwany nie zwrócił mi
kwoty na która opiewał weksel, nie reagował też na moje wezwania do zwrotu pieniędzy.
Załączniki: a) weksel,
b) odpis pozwu,
c) wezwanie do zapłaty z dnia ..............
.............................................
(własnoręczny podpis)


Zobacz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Apelacja
Wzory pism procesowychAPELACJA

Od wyroku Sadu Rejonowego w Częstochowie Wydział ....................... z dnia ............
sygn. akt.................


Zaskarżam w .................. (należy podać czy orzeczenie zaskarżane jest w części czy
w całości) wyrok Sadu Rejonowego w Częstochowie z dnia ..................., sygn. akt................. .
Wyrokowi zarzucam ........................... (należy przedstawić zarzuty i uchybienia przypisywane
orzeczeniu)
Wnoszę o ................ (zmianę lub uchylenie orzeczenia w całości lub wskazanej części)


UZASADNIENIEZałączniki:
(1 egzemplarz dla sadu, dla każdego uczestnika postępowania po jednym egzemplarzu)
.....................................
(własnoręczny podpis)


Zobacz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.

Strona 36 z 36 << < 33 34 35 36
Polecamy
To Cię zainteresuje
Dokumenty wzory pism
cesja.info
Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Reklamy...
Shoutbox
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

Brak postów.
Ankieta dla Użytkowników
Czy łatwo jest pisać dokumenty urzędowe

TAK

NIE

Nie mam zdania

Musisz się zalogować, żeby móc głosować w tej Ankiecie.
Ostatnio komentowane
Apelacja [1]
Reklamy
Copyright © 2007-2008 www.cesja.info
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania wzorów dokumentów pobranych z serwisu.
windykacja warszawa
Ściąganie należności od dłużników
Sprawdzanie kondycji finansowej firm
suisselegiste.pl
księgowa dąbrowa górnicza
Prowadzenie dokumentacji księgowej
Rozliczanie firm z urzędem skarbowym
www.wamarbiuro.pl