Umowa o świadczenie usług
Dodane przez admin dnia Listopad 03 2008 19:28:37
UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG


Zawarta dnia ................................................. w ......................................................... pomiędzy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwanym dalej Zleceniodawcą,
a
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
zwaną dalej Zleceniobiorcą,
§1.
Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§2.
Zleceniobiorca zobowiązany jest w szczególności do:
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§3.
1.Zleceniodawca zobowiązuje się do udostępnienia Zleceniobiorcy wszelkich dokumentów i informacji, niezbędnych do należytego wykonania niniejszej umowy.
2.Zleceniodawca zobowiązuje się ponadto do zlecenia wykonania niezbędnych prac i czynności, zmierzających do realizacji niniejszej umowy.
§4.
Strony ustalają orientacyjny harmonogram realizacji umowy:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
§5.
1.Tytułem wynagrodzenia Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy kwotę ................................. złotych
2.Wynagrodzenie, określone w art. 1, nie obejmuje podatku VAT, do którego zapłaty zobowiązany będzie Zleceniodawca.
3.Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur wystawianych przez Zleceniobiorcę.
§6.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§7.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§8.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


........................................................ ....................................................
Zleceniodawca: Zleceniobiorca:Pobierz wzór dokumentu / pisma do samodzielnego uzupełnienia.


Rozszerzona zawartość newsa